การดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง

การดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตพินที่และสรรพสามิตพื้นที่ประจำปีฝบประมาณ พ.ศ.2565 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดการจัดการความรู้ของหน่วยงานในรอบ 6 เดือนหลัง โดยจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา เรื่อง "การจัดทำทะเบียนคุมการชำระเงินของลูกหนี้ตามรถยนต์คันแรก" ใันวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านระบบ ZOOM Meetting โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง จำนวน 10 คน และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา จำนวน 17 คน เข้าร่วมในการจัดการความรู้ดังกล่าว