สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และเพื่อดำเนินการตามประกาศกรมอนามัยเป็นการสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร่วมแรงร่วมใจต้านภัยโควิดกันนะคะ