1.png
สรรพสามิตสนับสนุน "แชมพูสมุนไพรใบพลู" เพื่อเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นประจำจังหวัด  (OTOP)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปิ่นโต1.jpg
การดำเนินการงานโครงการพัฒนาองค์กรต้นเเบบคุณธรรมและความโปร่งใส
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ผ้าไทย 1.jpg
การดำเนินการงานโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

เคเอ็มภายในหน่วยงาน.png
การดำเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
 : ผู้บันทึกข้อมูล