messageImage_1660116578219.jpg
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

CEO_Eaknithi.jpg
ยินดีต้อนรับ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

LINE_ALBUM_ทำบุญวัดเกิดกรมสรรพสามิต 90 ปี 1.jpg
โครงการทำบุญ 90 ปี กรมสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.png
สรรพสามิตสนับสนุน "แชมพูสมุนไพรใบพลู" เพื่อเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นประจำจังหวัด  (OTOP)
 : ผู้บันทึกข้อมูล