S__14630914.jpg
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

LINE_ALBUM_ต้อนรับท่านสรรพสามิตพื้นที่ตรัง_๒๑๑๑.jpg
ต้อนรับสรรพสามิตพื้นที่ตรัง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ฉีดฆ่าเชื้อ 24464_210514_0.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

123516.jpg
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์ ขนมม่อฉี อาม่า เพื่อทำเป็นสินค้า OTOP
 : ผู้บันทึกข้อมูล