กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Development and Audit Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการจัดอารมหลักสูตรการทำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ

นายจิรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค และกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคจัดกิจกรรม : โครงการจัดอารมหลักสูตรการทำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อบรมเทคนิคการกำกับโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันรุ่นที่ 5

นายจิรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค และข้าราชการเข้าร่วมงานอบรมเทคนิคการกำกับโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันรุ่นที่ 5 ในวันที่ 20- 23 มิถุนายน 2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคเข้าร่วมงานนวัตกรรม

นายจิรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค และข้าราชการเข้าร่วมงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรม กระบวนการ และบริการ เพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรภาครัฐยุคดิจิทัล" (Process and Service Innovation Development for Digital Government)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การจัดการความรู้ KM

ดร.จิรวิวัฒน์ นิคม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค พร้อมด้วย คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ของ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ร่วมประชุมการจัดการความรู้ KM

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว