กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Development and Audit Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กลุ่มพัฒนาฯ นำโดยส่วนตรวจสอบทางเทคนิค

กลุ่มพัฒนาฯ นำโดยส่วนตรวจสอบทางเทคนิค ได้ร่วมกันระดมสมอง(KM @ 18/3/2567) เพื่อแก้ปัญหาและแสวงหาแนวทางทำงานที่มีมาตรฐานเดียวกัน มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ปฎิบัติงานได้รวดเร็ว และเป็นแนวทางปรับปรุงระเบียบการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือวัดเพื่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตต่อไป

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ร่วมแรงร่วมใจแต่งกาย ใส่เครื่องแบบเอกลักษณ์กรมสรรพสามิต

ร่วมแรงร่วมใจแต่งกาย ใส่เครื่องแบบเอกลักษณ์กรมสรรพสามิต ตามนโยบาย โปร่งใส ซื่อสัตย์ มีมาตรฐาน (พวกเราแต่งกายด้วยเครื่องแบบกรม ฯ ทุกคนแล้วครับ)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 1/3/2567

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 1/3/2567 การจัดระบบข้อมูลใหม่ของกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ของคณะทำงาน การใช้พลังงานทดแทน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)ของคณะทำงาน การใช้พลังงานทดแทน สำหรับ Solar Rooftop กับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า จากสถาบันการศึกษา(ม.ลาดกระบัง) เมื่อ 12 กพ.67