กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Development and Audit Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department คู่มือปฏิบัติงาน

1. การติดตั้งมาตรวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน WI-ED-CF-07-001-001
2. การตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน WI-ED-CF-07-001-002
3. การตรวจสอบมาตรวัดมาตรฐาน WI-ED-CF-07-001-003
4. การขอความเห็นชอบสร้างภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน WI-ED-CF-001-004
5. การตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน WI-ED-CF-07-001-005
6. การขออนุญาตติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน WI-ED-CF-07-001-006
7. การตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน WI-ED-CF-07-001-007
8. การตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องมือวัดของระบบควบคุมการจ่ายเอทานอล WI-ED-CF-07-002-001
9. การตรวจสอบมาตรวัดปริมาณน้ำสุราแช่ WI-ED-CF-07-002-002
10. การพิจารณาติดตั้งมาตรวัดเอทานอล WI-ED-CF-07-002-003
11. การตรวจสอบปริมาตรความจุของภาชนะเก็บเอทานอล WI-ED-CF-07-002-004
12. การตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติประจำถังเอทานอลมาตรวัดเอทานอล WI-ED-CF-07-002-005
13. กระบวนการตรวจสอบรถยนต์ WI-ED-CF-07-002-006
14. กระบวนการออกแบบเพื่อการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างของกรมสรรพสามิต WI-ED-CF-07-003-001
15. กระบวนการควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างของกรมสรรพสามิต WI-ED-CF-003-002
16. กระบวนงานตรวจงาน ตรวจการจ้างก่อสร้าง WI-ED-CF-07-003-003
17. กระบวนงานพิจารณาแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้าง ปรับปรุงโรงงานสุรา และโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในความควบคุมของกรมสรรพสามิต WI-ED-CF-07-003-004