กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Development and Audit Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department หมายเลขติดต่อภายใน

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 582101
ส่วนความคุมโรงงาน 582401, 582406, 582402, 582409, 582408, 582407, 582404
ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค 582501, 582503, 582512, 582508, 582511, 582505, 582510, 582502, 582510, 582512
ส่วนมาตราฐานการออกแบบ 582301, 582308, 582305, 582302, 582102, 582307, 582306
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 582207, 582202, 582201, 582506, 582203