กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Development and Audit Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department วิศัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต

วิสัยทัศน์         ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

                   The Leader of tax collection for society, environment and energy

 

พันธกิจ           1. บริหารการจัดเก็บภาษเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

                   2. ขับเคลื่อนมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน

                   3. พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อรองรับยุควิธีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)

                   4. บริหารจัดการองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0

 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต       1. นำนวัตกรมมาใช้เพื่อการจัดเก็บรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน

                                       2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน

                                       3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน