กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Development and Audit Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 มกราคม 2551

                   ข้อ กำหนดว่า ให้กรมสรรพสามิตมีกลุ่มงานด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต
                   โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                   (1) กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

                   (2) กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

                   กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค (1) มีอำนาจหน้าที่

(ก)    พัฒนาวิธีการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้าหรือสถานบริการ

(ข)    ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การกำหนดรูปแบบ การจัดหา การติดตั้ง การควบคุม การตรวจวัด และการตรวจสอบปริมาณความจุของภาชนะเก็บหรือภาชนะบรรจุสินค้าบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสินค้าที่กรมจัดเก็บ ตลอดจนตรวจสอบการทำงานของระบบ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัดปริมาณสินค้าเพื่อการคำนวณภาษี

(ค)    พิจารณาการขออนุญาตก่อสร้าง ปรับปรุงโรงงานหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน รวมทั้งตรวจสอบภาชนะบรรจุสินค้าที่อยู่ในความควบคุมของกรม

(ง)     พิจารณา ตรวจสอบ และกำกับดูแลการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ