สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

uatucm434817.jpg

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต เป็นผู้แทนของสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

uatucm411937.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผลการตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ TOPMARK-GD
และพิธีส่งมอบเครื่อง HACH DR 600

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผลการตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ TOPMARK-GD

 

4..png

การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ประเภทผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม รางวัลรองชนะเลิศ 
ชื่อผลงาน Solvent Online System (ระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน) ผ่านระบบออนไลน์เนื่องจากการควบคุมสถารการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค 19

ตย.png

uatucm431580.jpeg

ประชุมการพิจารณาเกี่ยวกับประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัยพัฒนา หรือ ทดสอบสมรรถนะ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาเกี่ยวกับประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัยพัฒนา หรือ ทดสอบสมรรถนะ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

L1.jpg

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน CSR ณ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน CSR ณ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นางสาวชลธาร  วิศรุตวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์

-->