สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

2020_5.8.25_๒๐๐๘๓๑ (1).jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุม กำกับดูแล และการตรวจสอบการเติมสาร Maker ในน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือใช้เติมในเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุม กำกับดูแล และการตรวจสอบการเติมสาร Maker ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือใช้เติมในเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ ซึ่งพนักงานกรมศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว หรือเพื่อนำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร

ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการฝึกอบรม

3.JPG

โครงการอภิปราย เรื่อง “การพิจารณารถยนต์ดัดแปลงที่เข้าข่ายการผลิตตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการอภิปราย เรื่อง “การพิจารณารถยนต์ดัดแปลงที่เข้าข่ายการผลิตตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

35662.jpg

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์

การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์ และแถลงข่าว เรื่อง ภาษีสรรพสามิตรถยนต์

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์เรื่อง ภาษีสรรพสามิตรถยนต์
โดยมีนางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 และ นายวัฒนากิจงาม ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) พร้อมคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ผู้ประกอบการรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวดังกล่าว
ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 

Slide1.JPG

9th EXCISE INNOVATION AWARDS 2019

บุคลากรในสังกัดสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 (ส่วนรถยนต์และรถจักรยานยน์) ได้เสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม..โดยได้รับรางวัลชมเชย การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 ประเภทคณะบุคคล ชื่อผลงาน ระบบการขอรับเงินคืนสำหรับผู้เสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสวิศโซเทลบางกอก รัชดา กรุงเทพมหานคร 

1.jpg

9th EXCISE INNOVATION AWARDS 2019

สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 ประเภทรางวลัลนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระดับ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน/กอง/สำนักงานเลขานุการกรม/สำนักงานสรรพสามิตภาค ชื่อผลงาน Solvent Online (ระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน) ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสวิศโซเทลบางกอก รัชดา กรุงเทพมหานคร 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว