• อ่านรายละเอียด
  • อ่านรายละเอียด
  • ประกาศเจตนารมย์มาตราฐานการจัดเก็บภาษี
       ข่าวประชาสัมพันธ์
       เกี่ยวกับสำนักงาน
       ประชาชน/ผู้เสียภาษี
       สำหรับบุคลากร

 
IMG_0899.JPG
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_0701.JPG
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล