• อ่านรายละเอียด
  • ประกาศเจตนารมย์มาตราฐานการจัดเก็บภาษี
  • อ่านรายละเอียด
  • ประกาศเจตนารมย์มาตราฐานการจัดเก็บภาษี
  • ประกาศเจตนารมย์มาตราฐานการจัดเก็บภาษี
  • ประกาศเจตนารมย์มาตราฐานการจัดเก็บภาษี
       ข่าวประชาสัมพันธ์
       เกี่ยวกับสำนักงาน
       ประชาชน/ผู้เสียภาษี
       สำหรับบุคลากร

 
uatucm339138.jpg
ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_5881.JPG
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล