• อ่านรายละเอียด
  • ประกาศเจตนารมย์มาตราฐานการจัดเก็บภาษี
  • อ่านรายละเอียด
  • ประกาศเจตนารมย์มาตราฐานการจัดเก็บภาษี
  • ประกาศเจตนารมย์มาตราฐานการจัดเก็บภาษี
  • ประกาศเจตนารมย์มาตราฐานการจัดเก็บภาษี
       ข่าวประชาสัมพันธ์
       เกี่ยวกับสำนักงาน
       ประชาชน/ผู้เสียภาษี
       สำหรับบุคลากร

 
IMG_5881.JPG
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.JPG
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต : ผู้บันทึกข้อมูล