โครงการสัมมนาหลักสูตร การส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


  • IMG_0954.JPG
  • IMG_0974.JPG
  • IMG_1000.JPG