สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department สถิติภาษี

สถิติผลการจัดเก็บรายได้ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน , รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , แบตเตอรี่ , เครื่องไฟฟ้า , สนามกอล์ฟ , สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

bullet3.gif ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

bullet3.gif ปีงบประมาณ ๒๕๖๑