สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department พิกัดอัตราภาษี

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้านำ้มันและผลิตภัณฑ์นำ้มัน

ปรับปรุง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน รายละเอียด
เครื่องไฟฟ้า รายละเอียด
สนามกอล์ฟ รายละเอียด
แบตเตอรี่ รายละเอียด
สารละลายไฮโดรคาร์บอน รายละเอียด
รถยนต์ รายละเอียด
รถจักรยานยนต์ รายละเอียด