สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

megaphone.pngหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

รอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564  ถึง 30 กันยายน 2564 มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้                                                                                       

   1. หนังสือเวียนแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำรอบที่ 2/2564

           2.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ

           3.แบบฟอร์มการประเมิน (เอกสารแนบ 2)

4.เอกสารแนบ 1,3 และ 4

 

รอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้                                                                                       

   1.หนังสือเวียนแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำรอบที่ 1/2564

           2.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ

           3.แบบฟอร์มการประเมิน (เอกสารแนบ 2)

4.เอกสารแนบ 1,3 และ 4


megaphone.pngหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ
megaphone.pngหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
megaphone.pngหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว