สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ทุกสินค้า รายละเอียด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับ สนามกอล์ฟ

ภส.02-02    แบบแจ้งราคาค่าบริการ

ภส.03-08   แบบรายการภาษีสรรพสามิต

ภส.07-05   บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ

ภส.07-06   งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับ แบตเตอรี่

ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ

วิธีกรอกแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ภส.02-01

ภส.03-07   แบบรายการภาษีสรรพสามิต

ภส.07-01   บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ

ภส.07-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย

ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร

ภส.07-04   งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า

บต.01 คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

บต.02 คำขอลงทะเบียนและใบลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

บต.03-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับ การจ่าย และยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์

บต.03-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่ายสิ่งของอื่นที่ใช้แบตเตอรี่เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ

บต.03-02 ก บัญชีประจำวันแสดงการรับ การจ่ายแบตเตอรี่ที่เสียภาษีอัตราศูนย์

บต.04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบแบตเตอรี่ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสิ่งของอื่นที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

บต.04 ก งบเดือนแสดงรายการรับ การจ่าย และยอดคงเหลือแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

แบบฟอร์มเกี่ยวกับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน รายละเอียด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับ รถยนต์ รายละเอียด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับ รถจักรยานยนต์ รายละเอียด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับ เครื่องไฟฟ้า รายละเอียด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์

สค.01 แบบคำขออนุญาตเป็นผู้ผลิต และผูันำเข้า

สค.02 แบบคำขออนุญาตเป็นตัวแทน และผู้ใช้

สค.03 บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน

สค.04 งบเดือนแสดงการรับ-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน

สค.04ก รายละเอียดงบเดือนแสดงการรับ-จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน

แบบฟอร์มเกี่ยวกับ น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์

นล.01 แบบคำขออนุญาตเป็นผู้ผลิต และผู้นำเข้า

นล.02 แบบคำขออนุญาตเป็นตัวแทน และผู้ใช้

นล.03 บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่าย น้ำมันหล่อลื่น

นล.04 งบเดือนแสดงการรับ-จ่าย น้ำมันหล่อลื่น

นล.04 ก. รายละเอียดงบเดือนแสดงการรับ-จ่าย น้ำมันหล่อลื่น

แบบฟอร์มเกี่ยวกับ สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน รายละเอียด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รายละเอียด
แบบฟอร์มเกี่ยวกับ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รายละเอียด