สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

ลำดับ กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง รายละเอียด
หนังสือกรมสรรพสามิต รายละเอียด
★ กฎกระทรวง

รายละเอียด

คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

รายละเอียด

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศ (CFC) และสถานบริการประเภทสนามกอล์ฟ

รายละเอียด

ประกาศกรมสรรพสามิตสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ พ.ร.บ. 2560

รายละเอียด

ประกาศกรมสรรพสามิตน้ำหมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ พ.ร.บ. 2560

รายละเอียด

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

รายละเอียด

★ ประกาศกรมสรรพสามิต รายละเอียด