น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
  สำหรับบุคลากร
  
ระบบงานภายในกรมสรรพสามิตสำรับบุคลากร

i1.jpg ระบบสารสนเทศบุคลากร

i1.jpg ระบบบริหารการเบิกจ่าย (โปรแกรมพิมพ์ใบรับรองเงินเดือน)

i1.jpg ระบบควบคุมการขนน้ำมันออกจากโรงงาน

i1.jpg ระบบฐานข้อมูล BI (Business Intelligence)

i1.jpg ระบบฐานข้อมูลการรับ - จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

i1.jpg ระบบเครือข่ายภายในกรมสรรพสามิต

i1.jpg ระบบการจองรถ

i1.jpg ระบบการจองห้องประชุม (e-office)

 

สมฐ2 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ตัวอย่างข่าวสำหรับบุคลากร 1

ยังไม่มีข้อมูล

ผู้ดูเเลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล