น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
  ประชาชน/ผู้เสียภาษี > สถิติภาษี
  

สถิติผลการจัดเก็บรายได้ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน , รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , แบตเตอรี่ , เครื่องไฟฟ้า , สนามกอล์ฟ , สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

bullet3.gif ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

bullet3.gif ปีงบประมาณ ๒๕๖๑