สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department บัญชีรหัสรุ่นรถยนต์

ECO-CARS.jpg

ลำดับที่ ยี่ห้อรถ บัญชีรหัสรุ่นรถยนต์ (Model Code) แบบแชสซีส์ (Chassis Model)
1TOYOTA GUN135R-CTTSHT MR0JB8DCXXXXXXXXX
2TOYOTA GUN126R-DTTHHT MR0BA3CDXXXXXXXXX
 3 MITSUBISHI KL1TEJJFPRU MMTEJKL10XHXXXXXX
 4 MITSUBISHI KL1TELJFPRU MMTELKL10XHXXXXXX
 5 TOYOTA GUN126R-BTFXHT  MR0FA8CBXXXXXXXXX
  6  TOYOTA GUN122R-BTMXYT  MR0EB8CBXXXXXXXXX
 7 TOYATA  GUN123R-BTMLYT  MR0CA8CBXXXXXXXXX