น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
  ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > พิกัดอัตราภาษี
  
แบตเตอรี่
สนามกอล์ฟ
เครื่องไฟฟ้า
สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
สารละลายไฮโดรคาร์บอน
รถยนต์
รถจักรยานยนต์