การคำนวณหาค่าภาษีสรรพสามิต แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

 ·    กรณีที่ผลิตในประเทศ

·    กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

 1. กรณีที่ผลิตในราชอาณาจักร ม.8 (1)
    1.1 การคำนวณหาค่าภาษีสรรพสามิต กรณีทราบมูลค่าหรือราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมของรถยนต์

          สูตร  ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต

   หรือ ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต

   ดังนั้น  มูลค่า = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย

   (มูลค่า คือ ราคาขายที่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อมหาดไทยที่พึงต้องชำระซึ่งเป็นราคาขายก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

บริษัท รถยนต์ไทย จำกัด นำรถยนต์นั่ง ยี่ห้อ มาสด้า  รุ่น RX-11  ออกจากโรงอุตสาหกรรม  ความจุกระบอกสูบ  2,960 ซี.ซี. กำลังเครื่องยนต์ 225 แรงม้า (HP)  ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระแล้ว        คันละ 500,000 บาท จงคำนวณค่าภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย อัตราภาษีสรรพสามิตร้อยละ 50

วิธีการคำนวณ

ภาษีสรรพสามิต

= มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต

จากมูลค่ารถยนต์

= 500,000 บาท

   

ต้องใช้อัตราภาษีตามูลค่าร้อยละ 50 เนื่องจากแรงม้าเกิน 220 แรงม้า แม้ว่าความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 C.C. ก็ตาม

แทนค่าในสูตร

ภาษีสรรพสามิต

= 500,000 x (50/100)

= 250,000 บาท


เพราะฉะนั้นจะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 250,000 บาท
พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 25,000 บาท
รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ =  250,000 + 25,000  บาท                                                                                         

                                            = 275,000 บาท  

1.2  การคำนวณหาค่าภาษีสรรพสามิตสำหรับกรณีที่ยังไม่ทราบราคาขาย ซึ่งจะพบในกรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายใหม่

ที่เข้าสู่ระบบภาษีสรรพสามิต ยังไม่สามารถตั้งราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ แต่ทราบราคาที่ยังไม่รวมภาษีสรรพสามิต คือ (ต้นทุน+กำไรเท่านั้น)

      การคำนวณภาษีโดยใช้สูตร

 

ภาษีสรรพสามิต

 
 

=

ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไม่รวมภาษี x อัตราภาษีสรรพสามิต

1-(1.1x อัตราภาษีสรรพสามิต)

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณภาษีสรรพสามิต ดังนี้

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

บริษัท รถยนต์ไทย จำกัด ผลิตรถยนต์นั่ง ยี่ห้อ มาสด้า รุ่น VS-10 ความจุกระบอกสูบ 2,000 ซี.ซี. กำลังเครื่องยนต์ 200 แรงม้า (HP) ต้นทุนการผลิต+กำไร  คันละ 450,000 บาท จงคำนวณหาภาษีสรรพสามิต และภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย และราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ  อัตราภาษีสรรพสามิตร้อยละ 30

วิธีการคำนวณ

ภาษีสรรพสามิต

=

ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่ยังไม่รวมภาษี x อัตราภาษีสรรพสามิต

1- ( 1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต )

ราคารถยนต์(ต้นทุน + กำไร)

อัตราภาษีสรรพสามิต

= 450,5000 บาท

= ร้อยละ 30

 

 
 

แทนค่าในสูตร

ภาษีสรรพสามิต

 

 

 

   ภาษีสรรพสามิต

 

=

450,000 x 30/100

1-(1.1 x 30/100)

=

135,000 /1-(0.33)

= 135,000 / 0.67

= 201,492.54  บาท

ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี  = 201,492.54 x (10/100)

                                                                             =   20,149.25  บาท  

รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ             = 201,492.54 + 20,149.25  =  221,641.79   บาท

ราคาขายรถยนต์(ต้นทุน + กำไร) +ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ        = 450,000 + 221,641.79 บาท

ดังนั้น  ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ  =  671,641.79  บาท

2. กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ ม.8 (3)

ผู้นำเข้ามีหน้าที่เสียภาษีในอัตราภาษีที่กำหนดโดยให้ถือมูลค่า คือ

มูลค่า =  ราคา C.I.F. ของสินค้า + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  + ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กำหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย

ดังนั้น   ภาษีสรรพสามิต = (มูลค่า ดังกล่าว) x อัตราภาษีสรรพสามิต

หรือสูตร

ภาษีสรรพสามิต

 

=

( C.I.F. + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ) x อัตราภาษีสรรพสามิต

1- ( 1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต )

ตัวอย่างการคำนวณภาษี กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

บริษัท ผู้นำเข้ารายหนึ่ง นำเข้ารถยนต์นั่ง ยี่ห้อ BMW  จำนวน 1 คัน ขนาดความจุกระบอก 3400 ซี.ซี.  198 แรงม้า ราคา ซี.ไอ.เอฟ 607,914.42 บาท (คือ ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง +ค่าประกันภัย) อากรขาเข้า 486,331.54 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตร้อยละ 50

วิธีการคำนวณ

ภาษีสรรพสามิต

=

( C.I.F. + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ) x อัตราภาษีสรรพสามิต

1- ( 1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต )

ราคา C.I.F

= 607,914.42  บาท

 

อากรขาเข้า

= 486,331.54  บาท

 

ภาษีสรรพสามิต

 

 

 

 ภาษีสรรพสามิต

=

( 607,914.42 + 486,331.54 ) x 50/100

1-(1.1 x 50 / 100)

=  1,094,245.96 x 50/100

       1-(1.1 x 50 /100)

= 547,122.98 / 1-(0.55)

= 547,122.98 / 0.45

= 1,215,828.84 บาท

 


ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 121,582.88 บาท
รวมภาษีนำเข้าที่พึงต้องชำระต้องชำระ = 1,215,828.84 + 121,582.88
บาท

 

                                                             = 1,337,411.72 บาท