การคำนวณหาค่าภาษีสรรพสามิต แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ 

·   กรณีที่ผลิตในประเทศ

·   กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

1. กรณีที่ผลิตในราชอาณาจักร ม.8 (1)
    1.1 การคำนวณหาค่าภาษีสรรพสามิต กรณีทราบมูลค่าหรือราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมของรถจักรยานยนต์

          สูตร  ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต

   หรือ ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย) x อัตราภาษีสรรพสามิต

   ดังนั้น  มูลค่า = ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย

   (มูลค่า คือ ราคาขายที่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อมหาดไทยที่พึงต้องชำระซึ่งเป็นราคาขายก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

บริษัท รถจักรยานยนต์ไทย จำกัด นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม ยี่ห้อ NOS ความจุกระบอกสูบ 150 ซี.ซี. ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระแล้ว คันละ 50,000 บาท  จงคำนวณค่าภาษีสรรพสามิต และภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย อัตราภาษสรรพสามิตร้อยละ 3

วิธีการคำนวณ

ภาษีสรรพสามิต

= มูลค่า x อัตราภาษีสรรพสามิต

จากมูลค่ารถจักรยานยนต์

อัตราภาษีสรรพสมิตร้อยละ 3

= 50,000 บาท

 

แทนค่าในสูตร

ภาษีสรรพสามิต

= 50,000 x (3/100)

= 1,500 บาท


เพราะฉะนั้นจะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 1,500 บาท
พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 150 บาท
รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ = 1,500 + 150 บาท

                                            = 1,650 บาท   

1.2  การคำนวณหาค่าภาษีสรรพสามิตสำหรับกรณีที่ยังไม่ทราบราคาขาย ซึ่งจะพบในกรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายใหม่

ที่เข้าสู่ระบบภาษีสรรพสามิต ยังไม่สามารถตั้งราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ แต่ทราบราคาที่ยังไม่รวมภาษีสรรพสามิต คือ (ต้นทุน+กำไรเท่านั้น)

 

      การคำนวณภาษีโดยใช้สูตร

 

ภาษีสรรพสามิต

 
 

=

ราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรมที่ยังไม่รวมภาษี x อัตราภาษีสรรพสามิต

1-(1.1x อัตราภาษีสรรพสามิต)

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณภาษีสรรพสามิต ดังนี้

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

บริษัท รถจักรยานยนต์ไทย จำกัด ผลิตรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ NSD ความจุกระบอกสูบ 350 ซี.ซี. ต้นทุนการผลิต +กำไร  คันละ 40,000 บาท จงคำนวณหาภาษีสรรพสามิต และภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย และราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ อัตราภาษีสรรพสามิตร้อยละ 5

วิธีการคำนวณ

ภาษีสรรพสามิต

=

ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมที่ยังไม่รวมภาษี x อัตราภาษีสรรพสามิต

1- ( 1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต )

ราคารถจักรยานยนต์(ต้นทุน + กำไร)  

อัตราภาษีสรรพสามิตร้อยละ 5

= 40,000  บาท

 
   
 

แทนค่าในสูตร

ภาษีสรรพสามิต

 

 

 

 

 

ภาษีสรรพสามิต

 

=

40,000 x 5/100

1-(1.1 x 5/100)

=

2,000 /1-(0.055)

= 2,000 / 0.945

= 2,116,40  บาท

ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี  = 2,116.40 x (10/100)

                                                                             =   211.64  บาท  

รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ             = 2,116.40 + 211.64  =  2,328.04   บาท

ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมรวมภาษี        = 40,000 + 328.04 บาท

ดังนั้น  ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ  =  42,328.04  บาท 

2. กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ ม.8 (3)

ผู้นำเข้ามีหน้าที่เสียภาษีในอัตราภาษีที่กำหนดโดยให้ถือมูลค่า คือ

มูลค่า =  ราคา C.I.F. ของสินค้า + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  + ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กำหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเพื่อมหาดไทย

ดังนั้น   ภาษีสรรพสามิต = (มูลค่า ดังกล่าว) x อัตราภาษีสรรพสามิต

หรือสูตร


ตัวอย่างการคำนวณภาษี กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

บริษัท ผู้นำเข้ารายหนึ่ง นำเข้ารถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ  NO.1  จำนวน 1 คัน  ขนาดความจุกระบอกสูบ  650 ซี.ซี.        ราคา ซี.ไอ.เอฟ  35,600 บาท (คือ ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง +ค่าประกันภัย) อากรขาเข้า 7,530 บาท และ อัตราภาษีสรรพสามิตร้อยละ 10

วิธีการคำนวณ

ภาษีสรรพสามิต

=

( C.I.F. + อากรขาเข้า + ค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ) x อัตราภาษีสรรพสามิต

1- ( 1.1 x อัตราภาษีสรรพสามิต )

ราคา C.I.F

= 35,600 บาท

 

อากรขาเข้า

อัตราภาษีสรรพสามิต

ร้อยละ 10

= 7,530 บาท

 

ภาษีสรรพสามิต

 

 

 

 

ภาษีสรรพสามิต

 

 

=

( 35,600 + 7,530 ) x 10/100

1-(1.1 x 10 / 100)

=  43,130 x 10/100

     1-(1.1 x 10 /100)

=  4,313 / 1-(0.11)

=  4,313 / 0.89

=  4,846.07 บาท

 


ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 484.60 บาท
รวมภาษีนำเข้าที่พึงต้องชำระต้องชำระ = 4,846.07 + 484.61  บาท

 

                                                  = 5,330.68 บาท