วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

1. กรณีที่ผลิตในประเทศ

2. กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

กรณีที่ผลิตในประเทศ

15.png


ตัวอย่างการคำนวณภาษี
 
 บริษัท XYZ จำกัด จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย)
เครื่องละ 5,000 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 15

16.png

จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 7,500 บาท  

พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 750 บาท

รวมภาษีต้องชำระ = 8,250 บาท

17.png


ตัวอย่างการคำนวณภาษี

 บริษัท XYZ จำกัด จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง ราคาต้นทุน+กำไรที่ยังไม่ได้รวมภาษีสรรพสามิต เครื่องละ 5,000 บาท
อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 15

18.png

จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 8,982 บาท

พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี  = 898.2 บาท

รวมภาษีต้องชำระ  = 9,880.2 บาท

กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

19.png


ตัวอย่างการคำนวณภาษี

 บริษัท ABC จำกัด นำเข้าเครื่องปรับอากาศจำนวน 100 ลูก ราคา ซี.ไอ.เอฟ 450,000 บาท (คือ ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง + ค่าค่าประกันภัย)
อากรขาเข้า 10,000 บาท อากรพิเศษ 20,000 บาท และอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 15

20.png

จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 86,227.54 บาท
 
พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี  = 8,622.75 บาท

รวมภาษีต้องชำระ = 94,850.29 บาท