วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

1. กรณีที่ผลิตในประเทศ

2. กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

กรณีที่ผลิตในประเทศ

9.png


ตัวอย่างการคำนวณภาษี

 บริษัท วรา จำกัด จำหน่ายแบตเตอรี่ จำนวน 40 ลูก ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) ลูกละ 150 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 10

10.png


จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 600 บาท  

พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 60 บาท

รวมภาษีต้องชำระ = 660 บาท

10.png


ตัวอย่างการคำนวณภาษี 
 บริษัท วรา จำกัด จำหน่ายแบตเตอรี่ จำนวน 40 ลูก ลูกละ 150 บาท (ราคาต้นทุน + กำไรที่ยังไม่ได้รวมภาษีสรรพสามิต)อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 10

11.png


ตัวอย่างการคำนวณภาษี 
 บริษัท วรา จำกัด จำหน่ายแบตเตอรี่ จำนวน 40 ลูก ลูกละ 150 บาท (ราคาต้นทุน + กำไรที่ยังไม่ได้รวมภาษีสรรพสามิต)อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 10

12.png

จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 674 บาท

พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี  = 67.4 บาท

รวมภาษีต้องชำระ  = 741.40 บาท

กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

13.png

ตัวอย่างการคำนวณภาษี 
 บริษัท นคร จำกัด นำเข้าแบตเตอรี่จำนวน 15,000 ลูก ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 420,000 บาท (คือ ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง + ค่าประกันภัย) อากรขาเข้า 10,000 บาท

อากรพิเศษ 20,000 บาท และอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 10

14.png


จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 50,561.8 บาท
 
พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี  = 5,056.18 บาท

รวมภาษีต้องชำระ = 55,617.98 บาท