ตัวอย่างการคำนวณภาษี

ตัวอย่างที่ 1

 สมมุติให้ผู้ประกอบการกิจการสนามกอล์ฟ คิดค่าบริการสนามกอล์ฟ สำหรับบุคลทั่วไป ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้

โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 18 หลุม – วันธรรมดา ราคา 1,000 บาท (รวมภาระภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระและมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6.png

 ราคาค่าบริการ   934.58   บาทจึงป็นราคาค่าบริการที่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระไว้แล้ว สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ อัตราร้อยละ 10 +

ภาษีเก็บเพื่อกระทรวงมหาดไทยอีกร้อยละ 10

7.png


นำตัวเลขมาใส่ในโครงสร้างราคาค่าบริการได้ดังนี้

โครงสร้างราคาค่าบริการสนามกอล์ฟ

1. ราคาค่าบริการสนามกอล์ฟซึ่งไม่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ   831.78   บาท
2. ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ   102.80   บาท
3. ราคาค่าบริการสนามกอล์ฟซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระเรียบร้อยแล้ว

(1) + (2) = 934.58 บาท

ตัวอย่างที่ 2

สมมุติให้ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ คิดค่าบริการสนามกอล์ฟ สำหรับบุคคลทั่วไป 18 หลุม วันธรรมดา ราคา 831.78 บาท (ยังไม่รวมภาระภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระและมูลค่าเพิ่ม)

8.png


นำตัวเลขมาใส่ในโครงสร้างราคาค่าบริการได้ดังนี้
โครงสร้างราคาค่าบริการสนามกอล์ฟ  

1. ราคาค่าบริการสนามกอล์ฟซึ่งไม่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ 831.78 บาท
2. ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ 102.80 บาท
3. ราคาค่าบริการสนามกอล์ฟซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระเรียบร้อยแล้ว

(1) + (2) = 934.58 บาท