วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

next_N.gif1. กรณีที่ผลิตในประเทศ
next_N.gif2. กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

กรณีที่นำเข้าจากต่างประเทศ

1.png


 
ตัวอย่างการคำนวณภาษี

           บริษัท เวบแพก กรุ๊ป จำกัด นำเข้าสารซีเอฟซี 15,000 กรัม ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 18,000 บาท (คือ ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง + ค่าประกันภัย) อากรขาเข้า 12,500 บาท และอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 30

2.png

จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 13,656.72 บาท  
พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 1,365.67 บาท
รวมภาษีต้องชำระ = 15,022.39 บาท