บัญชีรหัสรุ่นรถยนต์ (Model Code) และแบบแชสซีส์ (Chassis Model)
ของรถยนต์กระบะที่อนุมัติให้เป็นสิ่งที่สามารถนำไปดัดแปลงได้
ลำดับที่ ยี่ห้อรถ รหัสรุ่นรถยนต์ (Model Code) แบบแชสซีส์ (Chassis Model)
1 โตโยต้า GUN135R-CTTSHT MR0JB8DCXXXXXXXXX
2 โตโยต้า GUN126R-DTTHHT MR0BA3CDXXXXXXXXX