ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

bullet1.jpg ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับที่44 พ.ศ.2561 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชยและอัตราเงินคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากการแปรรูปขยะพลาสติกที่รับเข้าโรงกลั่น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
bullet1.jpg ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับที่43 พ.ศ.2561 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชยและอัตราเงินคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง
bullet1.jpg ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับที่42 พ.ศ.2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชยและอัตราเงินคืนกองทุนสำหรับก๊าซ
bullet1.jpg ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับที่41 พ.ศ.2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชยและอัตราเงินคืนกองทุนสำหรับก๊าซ
bullet1.jpg ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับบที่  21พ.ศ.2560 เรื่อง อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากากรแปรรูปขยะพลาสติกที่รับเข้าโรงกลั่น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต (ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2560)
bullet1.jpg ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 22 พ.ศ.2560 เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย และอัตราเงินคืนกองทุนสำหรับก๊าซ (ประกาศ ณ วันที่  5กันยายน พ.ศ 2560)
bullet1.jpg ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 20 พ.ศ.2560 เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย และอัตราเงินคืนกองทุนสำหรับก๊าซ (ประกาศ ณ วันที่ 18สิงหาคม พ.ศ 2560)
bullet1.jpg ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับบที่  18 พ.ศ.2560 เรื่อง อัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จากากรแปรรูปขยะพลาสติกที่รับเข้าโรงกลั่น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต (ประกาศ ณ วันที่3 สิงหาคม 2560)
bullet1.jpg ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 19 พ.ศ.2560 เรื่องการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย และอัตราเงินคืนกองทุนสำหรับก๊าซ (ประกาศ ณ วันที่2 สิงหาคม พ.ศ 2560)
bullet1.jpg ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 16 พ.ศ.2560 เรื่อง การกำหนดราคา อัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซที่ผลิตในราชอาณาจักร (ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ค.2560)
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ให้ผู้ค้าน้ำมันงดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๔ (น้ำมันเตาที่มีกํามะถั นเป็นองค์ประกอบไม่ สูงกว่าร้อยละ ๐.๕ โดยน้ำหนัก) ลงวันที่ : 30 มิ.ย. 2554
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิกรายการที่ ๑๕ ของฉบับที่ ๕) ลงวันที่ : 22 มิ.ย. 2554
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔(ยกเลิกฉบับที่ 2, 3 และ4) ลงวันที่ : 20 เม.ย. 2554
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ : 03 มี.ค. 2553
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ : 25 ก.พ. 2553
bullet1.jpg สีน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบัน ลงวันที่ : 01 ก.พ. 2553
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ำมันเชื้อเพลิงและลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ : 06 ม.ค. 2553
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ : 06 ม.ค. 2553
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ : 25 มิ.ย. 2552
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ : 16 มิ.ย. 2552
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ : 10 มี.ค. 2551
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะ และคุณภาพของไบโอดีเซลสำหรับเครื่องยนต์การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ : 30 มิ.ย. 2549
bullet1.jpg แก้คำผิด ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ [ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๐ ง วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ลงวันที่ : 01 พ.ย. 2548
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ : 11 ก.ค. 2548
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเตา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ : 13 ม.ค. 2547
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ : 13 ม.ค. 2547
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันก๊าด พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ : 13 ม.ค. 2547

 

c.pngประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ที่ถูกยกเลิกc.png

bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ : 21 มี.ค. 2554
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยกเลิรายการ 15 ของฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 11 ก.พ. 2554
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ : 27 เม.ย. 2553
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ : 22 พ.ย. 2550
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2550 ลงวันที่ : 30 เม.ย. 2550
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ : 30 เม.ย. 2550