กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ : 08 ก.ค. 2551
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ : 04 ก.ค. 2551
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซินพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ลงวันที่ : 18 เม.ย. 2551
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ : 27 ธ.ค. 2550
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ : 22 พ.ย. 2550
bullet1.jpg ประกาศกรมศุลกากร ที่ 64/2550 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขนถ่ายน้ำมันดีเซลในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ลงวันที่ : 13 ก.ย. 2550
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2550 ลงวันที่ : 30 เม.ย. 2550
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ : 30 เม.ย. 2550
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ : 31 ธ.ค. 2549
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ : 15 ส.ค. 2548
bullet1.jpg ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของเอทานอลแปลงสภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ : 11 ก.ค. 2548
bullet1.jpg พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ : 14 พ.ย. 2540
bullet1.jpg ประกาศ เขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ : 14 ส.ค. 2538

 

c.pngกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ถูกยกเลิกc.png 

bullet1.jpg แบบรายงานการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันคงเหลือ ณ วันที่ …….. เมษายน 2554 ลงวันที่ : 20 เม.ย. 2554