หนังสือกรมสรรพสามิต

 

bullet1.jpg

หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 889 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรสำหรับสินค้านำ้มันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

    
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว3080 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง การควบคุมและตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร    
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว3898 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการคืนภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เติมในอากาศยานตามมาตรา 104 (4)    
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว3614 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้    
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0616/ว1489 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง การกำหนดวงเงินประกันค่าภาษี    
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว1950 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันยกเว้นภาษี และหรือที่เสียภาษีในอัตราศูนย์เก็บรวมในถังน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน    
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิตที่ กค  0616/ว1794 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง กำหนดอัตราส่วนการเติมสาร Marker และแนวทางการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้(ยกเลิก)    
bullet1.jpg

หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว1583 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ให้ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการนำน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศให้เป็นไปโดยถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ

    
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว1201 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามควบคุม และตรวจสอบน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษีเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร (ยกเลิก)    
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว602 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมและตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร    
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว1562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้(ยกเลิก)    
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 1500 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมและการตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร    
bullet1.jpg ด่วนที่สุด ที่ กค 0603/ว1061 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษ๊สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน แบบ นล.02    
bullet1.jpg แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันหล่อลื่น ว1038 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2560    
bullet1.jpg แนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมและตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ลงวันที่ : 26 พ.ค. 2557    
bullet1.jpg แนวปฏิบัติในการพิจารณางดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต ลงวันที่ : 21 มิ.ย. 2556     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค ๐๖๑๖/๔๘๔ เรื่อง วิธีการผนึกดวงตรา(ซีล) ของกรมสรรพสามิต ที่ท่อทางรับ-จ่าย ลงวันที่ : 30 เม.ย. 2556     
bullet1.jpg VDOวิธีการผนึกดวงตรา(ซีล) ของกรมสรรพสามิต ที่ท่อทางรับ-จ่าย ลงวันที่ : 30 เม.ย. 2556     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว.1194 เรื่อง แนวปฎิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 16 ธ.ค. 2554     
bullet1.jpg แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่า Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 16 ธ.ค. 2554     
bullet1.jpg แนวปฏิบัติการนำน้ำมันยกเว้นภาษีสรรพสามิตเก็บรวมในถังน้ำมันเสียภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 02 ก.ย. 2554     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนมาก ที่ กค 0616/ว 769 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 11 ส.ค. 2554     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว.587 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และกำหนดเวลาการใช้สาร marker ลงวันที่ : 20 มิ.ย. 2554     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว. 298 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 29 มี.ค. 2554     
bullet1.jpg แบบสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ : 27 ม.ค. 2554     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0616/ว. 37 เรื่อง แนวปฎิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 14 ม.ค. 2554     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว. 1018 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 30 ก.ย. 2553     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 804 เรื่อง แนวปฏิบัติในการยื่นคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เติมเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ตามแบบ ภษ.01-36 ลงวันที่ : 03 ส.ค. 2553     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิตที่ กค 0616/ว. 773 เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานการรับแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต กรณีผู้ประกอบการที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการมิได้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่รับแบบรายการภาษีและชำระภาษี ลงวันที่ : 20 ก.ค. 2553     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิตที่ กค 0616/ว. 629 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ลงวันที่ : 10 มิ.ย. 2553     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิตที่ กค 0616/ว. 629 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ลงวันที่ : 10 มิ.ย. 2553     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว. 125 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 02 ก.พ. 2553     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว. 125 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 02 ก.พ. 2553     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิตที่ กค 0616/853 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ผลิตได้ในเรือลำเลียงกลางทะเล ลงวันที่ : 15 ม.ค. 2553     
bullet1.jpg ผ่อนผันการติดตั้งระบบ Online Data System และการรายงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ลงวันที่ : 29 ก.ย. 2552     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิตที่ กค 0616/ว.520 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์และกำหนดเวลาการใช้สาร Marker ลงวันที่ : 25 พ.ค. 2552     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/ว.191 เรื่อง แนวปฎิบัติการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันดีเซล บี 5 ลงวันที่ : 25 ก.พ. 2552     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิตที่ กค 0616/ว 90 เรื่อง เกี่ยวกับน้ำมันปนเปื้อน (Interface) ที่เกิดจากการขนส่งทางท่อ ลงวันที่ : 29 ม.ค. 2552     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว.970 เรื่อง แนวปฎิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 28 ก.ค. 2551     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิตที่ กค 0616/ว 453 เรื่อง ผ่อนผันการติดตั้งระบบ Online Data System ลงวันที่ : 31 มี.ค. 2551    
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/ว.1080 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้ ลงวันที่ : 28 ธ.ค. 2550     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/ว 530 เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อรองรับระบบ Paperless e-Custom ลงวันที่ : 13 ก.ค. 2550     
bullet1.jpg แนวปฏิบัติเพื่อรองรับระบบ Paperless e-Custom ลงวันที่ : 13 ก.ค. 2550     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/ว. 495 เรื่อง แนวปฏิบัติการนำน้ำมันยกเว้นภาษีสรรพสามิตเก็บรวมในถังน้ำมันเสียภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 05 ก.ค. 2550     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว. 417 เรื่อง แนวปฏิบัติการจ่ายเงินชดเชยและการส่งเงินคืนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับไบโอดีเซล (B100) ที่นำมาผสมกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร ลงวันที่ : 12 มิ.ย. 2550     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/6077-6086 เรื่อง ขอให้จัดส่งรายงานประจำเดือนการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร และการนำสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากร ลงวันที่ : 08 มี.ค. 2550     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0621/ว.40 แนวปฏิบัติกรณีการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับก๊าซที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ : 19 ม.ค. 2550     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0607/ว 243 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ : 25 เม.ย. 2549     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพามิต ด่วนมาก ที่ กค 0607/ว 243 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ : 25 เม.ย. 2549     
bullet1.jpg หนังสือหนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนมาก ที่ กค 0713/ว 405 เรื่อง เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 25 ก.ย. 2545     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0713/ว 265 เรื่อง การคืนหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามมาตรา 100และมาตรา 102 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ลงวันที่ : 28 มิ.ย. 2545     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0713/31152 เรื่อง เรื่อง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ : 29 ก.ย. 2543     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0713/41560 – 41588 เรื่อง ให้แจ้งข้อมูลการส่งออกน้ำมันให้ด่านศุลกากรทราบ ลงวันที่ : 18 พ.ย. 2542     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุดที่ กค 0713/24321 – 24340 เรื่อง การตรวจสอบน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ : 07 ก.ค. 2541     
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0711/6923 เรื่อง การส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ : 26 ก.พ. 2541     
bullet1.jpg แนวปฏิบัติการนำน้ำมันยกเว้นภาษีสรรพสามิตเก็บรวบในถังน้ำมันจเสียภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 02 ก.ย. 2011     
bullet1.jpg แนวปฏิบัติการนำน้ำมันยกเว้นภาษีสรรพสามิตเก็บรวมในถังน้ำมันเสียภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 02 ก.ย. 2011     
bullet1.jpg แนวปฏิบัติการนำน้ำมันยกเว้นภาษีสรรพสามิตเก็บรวมในถังน้ำมันเสียภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 02 ก.ย. 2011     
bullet1.jpg พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ : 00 0000    

 

c.pngหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ถูกยกเลิกc.png

bullet1.jpg แบบฟอร์มตรวจวัดปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ลงวันที่ : 13 พ.ค. 2552
bullet1.jpg หนังสือกรมสรรพสามิต เรื่อง คลังน้ำมันที่ได้รับอนุญาตเป็นสถานที่ผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 ที่ตั้งอยู่นอกเขตปลอดภาษี ลงวันที่ : 25 ก.พ. 2552