คำสั่งกรมสรรพสามิต

bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 105/2548 เรือ่ง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเว้นไมเรียกเก็บภาษี สุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ลงวันที่ : 25 ก.พ. 2548
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 015/2547 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ลงวันที่ : 22 ม.ค. 2547
bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 393/2545 เรื่อง การตรวจสอบและตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ : 31 ก.ค. 2545

 

c.pngคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ถูกยกเลิกc.png

bullet1.jpg คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ ๒๐/๒๕๓๕ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติการตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ลงวันที่ : 17 ก.ย. 2535