ระเบียบกรมสรรพสามิต

bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ.2560
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ : 23 พ.ย. 2553
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ : 05 พ.ย. 2553
bullet1.jpg แบบ น.ม.(แบบ น.ม. แนบท้ายระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. 2553) ลงวันที่ : 05 พ.ย. 2553
bullet1.jpg แบบ น.ม.(แบบ น.ม. แนบท้ายระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. 2553) ลงวันที่ : 05 พ.ย. 2553
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ : 29 ก.ย. 2553
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 24 ก.ย. 2553
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 24 ก.ย. 2553
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 24 ก.ย. 2553
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ : 29 ก.ค. 2553
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ : 29 ก.ค. 2553
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ตามมาตรา 100 และการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ ลงวันที่ : 23 ก.ค. 2553
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ : 01 ก.พ. 2553
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันเบนซินที่ไร้สารตะกั่วที่นำเข้าเพื่อจำหน่าย ให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศ หรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยป ลงวันที่ : 22 ต.ค. 2552
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ.2552 ลงวันที่ : 22 ต.ค. 2552
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2552 ลงวันที่ : 22 ต.ค. 2552
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ : 14 ก.ย. 2552
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปใน เขตปลอดอากรตามมาตรา 100 และการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืน หรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 11 ก.ค. 2550
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 100 และการขอรับคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืน หรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 102 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ : 08 เม.ย. 2547
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการรายงานผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การตรวจปฏิบัติการ หรือการตรวจโรงงานผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2546 ลงวันที่ : 21 ม.ค. 2546
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2545 ลงวันที่ : 30 ส.ค. 2545
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ : 30 ส.ค. 2545
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ : 30 ส.ค. 2545
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการสำหรับโรงอุตสาหกรรมและสถานบริการของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ : 19 ต.ค. 2541
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมการรับ – จ่ายน้ำมันด้วยระบบมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ พ.ศ. 2539 ลงวันที่ : 17 ธ.ค. 2539
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ฉบับ 2) พ.ศ. 2538 ลงวันที่ : 10 ม.ค. 2538
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ. 2537 ลงวันที่ : 07 ก.ค. 2537

 

c.pngระเบียบกรมสรรพสามิต ที่ถูกยกเลิกc.png

bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พ.ศ.2547 ลงวันที่ : 22 ม.ค. 2547
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบเจ้าพนักงานสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ : 08 ม.ค. 2542
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อเสียภาษีสำหรับกรณีส่งน้ำมันทางท่อ พ.ศ. 2541 ลงวันที่ : 16 ก.ค. 2541
bullet1.jpg ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมทำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (รวมฉบับที่ 2/2525 30 ธ.ค. 25) ลงวันที่ : 06 พ.ค. 2507