ประกาศกรมสรรพสามิต

bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
bullet1.jpg งบเดือนแสดงรายการการนำน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ(ท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ หมวด 2 ข้อ 2 (2.4)
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสำหรับน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน ลงวันที่ 14  กรกฎาคม 2560
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับ ในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ลงวันที่ : 23 ม.ค. 2555
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไป กลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ลงวันที่ : 23 ม.ค. 2555
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ลงวันที่ : 06 ก.ค. 2554
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบทะเบียนสรรพสามิต และแบบใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 01 มี.ค. 2554
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 29 ก.ย. 2553
bullet1.jpg โครงสร้างสีน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2553 ลงวันที่ : 01 ก.พ. 2553
bullet1.jpg รายชื่อคลังน้ำมันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันฯ ที่ได้รับขยายเวลาอนุญาต เป็นสถานที่ผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 ที่ตั้งอยู่นอกเขตปลอดภาษี ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ลงวันที่ : 01 ก.พ. 2553
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ : 29 ธ.ค. 2552
bullet1.jpg คลังน้ำมันที่ได้รับอนุญาตเป็นสถานที่ผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 ที่ตั้งอยู่นอกเขตปลอดภาษี ลงวันที่ : 25 ก.พ. 2552
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ : 05 ก.พ. 2552
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ : 25 ก.ค. 2551
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 24 ก.ค. 2551
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม ลงวันที่ : 23 ก.ย. 2548
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2548
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 23 มิ.ย. 2548
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสำหรับแก๊สโซฮอล์ ลงวันที่ : 25 ก.พ. 2548
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ลงวันที่ : 25 ก.พ. 2548
bullet1.jpg รายละเอียดด้านเทคนิคแนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ : 25 ก.พ. 2548
bullet1.jpg สอน. 07 ลงวันที่ : 25 ก.พ. 2548
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเขตปลอดภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ : 23 ก.ย. 2547
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเขตปลอดภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 29 ก.ค. 2547
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ : 24 มิ.ย. 2547
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว ลงวันที่ : 07 มิ.ย. 2547
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเขตปลอดภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 23 เม.ย. 2547
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำม้นและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ : 24 ก.พ. 2547
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ปกติของน้ำมันเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใข้เป็นเชื้อเพลิงำหรับอากาศยานที่สูญหายหรือขาดจำนวนโดยระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ พ.ษ. 2537 ลงวันที่ : 24 มิ.ย. 2537
bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรขอยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้ และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรม ลงวันที่ : 01 ม.ค. 2535

 

c.pngประกาศกรมสรรพสามิต ที่ถูกยกเลิกc.png

bullet1.jpg ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันเบนซินที่ไร้สารตะกั่วที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาต หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหร ลงวันที่ : 01 ม.ค. 2535