ประกาศกระทรวงการคลัง

bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 118) ลงวันที่ :27 ธ.ค. 2556
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 117) ลงวันที่ :26 พ.ย. 2556
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 111) ลงวันที่ : 28 พ.ค. 2556
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 110) ลงวันที่ : 29 เม.ย. 2556
bullet1.jpg ประกาสกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 108) ลงวันที่ : 28 มี.ค. 2556
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 107) ลงวันที่ : 22 ก.พ. 2556
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 106) ลงวันที่ : 31 ม.ค. 2556
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐๕) ลงวันที่ : 24 ธ.ค. 2555
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐๓) ลงวันที่ : 28 พ.ย. 2555
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 102) ลงวันที่ : 26 ต.ค. 2555
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 101) ลงวันที่ : 02 ต.ค. 2555
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 100) ลงวันที่ : 29 ส.ค. 2555
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 99) ลงวันที่ : 31 ก.ค. 2555
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 98) ลงวันที่ : 28 มิ.ย. 2555
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 97) ลงวันที่ : 29 พ.ค. 2555
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 96) ลงวันที่ : 30 เม.ย. 2555
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 95) ลงวันที่ : 28 มี.ค. 2555
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 94) ลงวันที่ : 29 ก.พ. 2555
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 93) ลงวันที่ : 31 ม.ค. 2555
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๙๒) ลงวันที่ : 30 ธ.ค. 2554
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๙๑) ลงวันที่ : 29 ก.ย. 2554
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๙๐) ลงวันที่ : 06 พ.ค. 2554
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ .2552 ลงวันที่ : 21 ก.ย. 2552
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ : 21 ก.ย. 2552
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ : 21 ก.ย. 2552
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันเบนซินที่ไร้สารตะกั่วที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมาย ระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางก ลงวันที่ : 21 ก.ย. 2552
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม พ.ศ.2552 ลงวันที่ : 21 ก.ย. 2552
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 ลงวันที่ : 21 ก.ย. 2552
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85) ลงวันที่ : 13 พ.ค. 2552
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85) ลงวันที่ : 13 พ.ค. 2552
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 ลงวันที่ : 24 ก.ย. 2550
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 69) ลงวันที่ : 09 ธ.ค. 2547
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖๙) ลงวันที่ : 09 ก.พ. 2547
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 56) ลงวันที่ : 28 ก.ย. 2542
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๕๖) ลงวันที่ : 28 ก.ย. 2542
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าประเภทที่ ๐๑.๙๐ ในตอนที่ ๑ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามพิกัดอัตราภาษีสรรพามิต (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ : 15 พ.ย. 2539
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าประเภทที่ ๐๑.๙๐ ในตอนที่ ๑ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ : 17 ก.ค. 2539
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ : 06 มิ.ย. 2538
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ : 27 ก.ค. 2535
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าประเภทที่ ๐๑.๙๐ ในตอนที่ ๑ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 30 ธ.ค. 2534
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 30 ธ.ค. 2534
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ : 30 ธ.ค. 2534
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 17) (เฉพาะเศษจากการคำนวณภาษี) ลงวันที่ : 22 มิ.ย. 2533
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 96) ลงวันที่ : 30 เม.ย. 2012

 

c.pngประกาศกระทรวงการคลัง ที่ถูกยกเลิกc.png

bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษี (ฉบับที่ 89) ลงวันที่ 20 เมษายน 2554 ลงวันที่ : 20 เม.ย. 2554
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 84) ลงวันที่ : 30 ม.ค. 2552
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 82) ลงวันที่ : 23 ก.ค. 2551
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลผสม พ.ศ. 2551 ลงวันที่ : 23 ก.ค. 2551
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการลดอัตราภาษีสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ : 23 ก.ค. 2551
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ : 21 ธ.ค. 2549
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 77) ลงวันที่ : 16 ก.ย. 2548
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 75) ลงวันที่ : 31 พ.ค. 2548
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 73) ลงวันที่ : 04 ต.ค. 2547
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 64) ลงวันที่ : 24 ต.ค. 2544
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 63) ลงวันที่ : 06 ก.พ. 2544
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 57) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2542 ลงวันที่ : 05 ต.ค. 2542
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 31) ลงวันที่ : 17 พ.ย. 2536
bullet1.jpg ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 19 พ.ย. 2527