กฎกระทรวงการคลัง

bullet1.jpg กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
bullet1.jpg กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
bullet1.jpg กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ : 06 พ.ค. 2552
bullet1.jpg กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ (กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓) ลงวันที่ : 28 ส.ค. 2550
bullet1.jpg กฎกระทรวง กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. 2546 ลงวันที่ : 21 ม.ค. 2546
bullet1.jpg กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ : 05 มิ.ย. 2545
bullet1.jpg กฎกระทรวง ว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่นำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2544 ลงวันที่ : 24 ต.ค. 2544
bullet1.jpg กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ลงวันที่ : 27 ธ.ค. 2536
bullet1.jpg กฏกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี ลงวันที่ : 30 ธ.ค. 2534
bullet1.jpg กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้ ลงวันที่ : 30 ธ.ค. 2534
bullet1.jpg กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยอัตราค่าทำการที่จะต้องเสียให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต ลงวันที่ : 19 พ.ย. 2527

 

c.pngกฎกระทรวงการคลัง ที่ถูกยกเลิกc.png

bullet1.jpg - ไม่มีข้อมูล -