น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
  ประชาชน/ผู้เสียภาษี > กฎหมายต่างๆ > (เครื่องไฟฟ้า, แบตเตอรี่, สนามกอล์ฟ, สารโอโซนและสินค้าอื่นๆ) > สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน > กฎหมายแยกตามประเภท
  

พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา

กฎกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต