newbullet.gif                   

topdl_bullet4.gif พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

   

 

bullet1.gif พระราชกฤษฎีกาเก่า พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

1.พระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ลงวันที่ : 22 พ.ค. 2540