newbullet.gif                   

topdl_bullet4.gif กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงด หรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif กฎกระทรวง การอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 12 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif กฎกระทรวง การพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 12 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  ลงวันที่ 12 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 12 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif กฎกระทรวง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 12 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 12 ก.ย. 2560