newbullet.gif ประกาศกรมสรรพสามิต

topdl_bullet4.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิตคำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ การจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับสินค้าที่นำติดตัวเข้ามาหรือนำสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือนำเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้าและการทำบัญชีคุมสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

topdl_bullet4.gif ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

 

newbullet.gif คำสั่งกรมสรรพสามิต

topdl_bullet4.gif คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 511/2560 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต  ลงวันที่ 16 ก.ย. 2560

 

newbullet.gif หนังสือกรมสรรพสามิต

 topdl_bullet4.gif หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0616/ว 1489 เรื่อง กำหนดวงเงินประกันค่าภาษี  ลงวันที่ 17 ต.ค. 2560

 

bullet1.gif ประกาศกรมสรรพสามิตเก่า พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

 1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2554 ลงวันที่ : 25 มี.ค. 2554

 2.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 ลงวันที่ : 25 มี.ค. 2554

 3.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจากแบตเตอรี่ ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว ลงวันที่ : 22 พ.ย. 2548

 4.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจากแบตเตอรี่ ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว ลงวันที่ : 27 ม.ค. 2547

 5.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการกำหนดโรงงานหลอมตะกั่วที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตสินค้าแบตเตอรี่ซื้อตะกั่วไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตโดยได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ : 11 ส.ค. 2546

 6.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจากแบตเตอรี่ ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว ลงวันที่ : 22 ต.ค. 2544

 7.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการกำหนดโรงงานหลอมตะกั่ว ลงวันที่ : 27 ก.ย. 2543

 8.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคืนภาษีสำหรับแบตเตอรี่ที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ลงวันที่ : 13 พ.ค. 2542