น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
  ประชาชน/ผู้เสียภาษี > กฎหมายต่างๆ
  

ประกาศกรมสรรพสามิต

หนังสือกรมสรรพสามิต

กฎกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง