น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
  ประชาชน/ผู้เสียภาษี > กฎหมายต่างๆ > โซลเว้นท์และกองทุน > สารละลายไฮโดรคาร์บอน > กฎหมายแยกตามประเภท
  

ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

หนังสือกรมสรรพสามิต

พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา

กฎกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

ระเบียบกรมสรรพสามิต

คำสั่งกรมสรรพสามิต

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

คำสั่งนายกรัฐมนตรี

คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2