น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
  ประชาชน/ผู้เสียภาษี > กฎหมายต่างๆ
  

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่ในอุตสาหกรรมต่างๆ
น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน ซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

หนังสือกรมสรรพสามิต

พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา

กฎกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

ระเบียบกรมสรรพสามิต

คำสั่งกรมสรรพสามิต

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

คำสั่งนายกรัฐมนตรี

คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2