น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
  ประชาชน/ผู้เสียภาษี > กฎหมายต่างๆ > กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
  

หนังสือกรมสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต

กฎกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

ระเบียบกรมสรรพสามิต

ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

คำสั่งนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา

คำสั่งกรมสรรพสามิต

คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง