น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
  ประชาชน/ผู้เสียภาษี > กฎหมายต่างๆ > กฎหมาย/พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
  

หนังสือกรมสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต

ประกาศกระทรวงการคลัง

คู่มือน้ำมันหล่อลื่น หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีน้ำมันหล่อลื่น  และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

ระเบียบกรมสรรพสามิต

พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด/พระราชกฤษฎีกา

คำสั่งกรมสรรพสามิต

คำสั่งนายกรัฐมนตรี

ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

คำสั่งสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

กฎกระทรวงการคลัง