สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

14.jpg

มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของกรมสรรพสามิต เข้าร่วมงาน MOTOR SHOW ครั้งที่ 44 ในวันที่  23  มีนาคม 2566 ณ IMPACT MUANG THONG THANI  CHALLENGER 1-3

 

uatucm434817.jpg

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต เป็นผู้แทนของสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

uatucm411937.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผลการตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ TOPMARK-GD
และพิธีส่งมอบเครื่อง HACH DR 600

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผลการตรวจวัดสารมาร์คเกอร์ TOPMARK-GD

 

4..png

การประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ประเภทผลงานการขยายผลต่อยอดนวัตกรรม รางวัลรองชนะเลิศ 
ชื่อผลงาน Solvent Online System (ระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน) ผ่านระบบออนไลน์เนื่องจากการควบคุมสถารการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค 19

ตย.png

uatucm431580.jpeg

ประชุมการพิจารณาเกี่ยวกับประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัยพัฒนา หรือ ทดสอบสมรรถนะ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาเกี่ยวกับประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัยพัฒนา หรือ ทดสอบสมรรถนะ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

L1.jpg

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน CSR ณ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน CSR ณ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นางสาวชลธาร  วิศรุตวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19

1.jpg

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เนื่องในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

23102020_๒๐๑๐๒๗.jpg

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

นางสาวชลธาร  วิศรุตวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เข้าร่วมในพิธี วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ กรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563

 

2020_5.8.25_๒๐๐๘๓๑ (1).jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุม กำกับดูแล และการตรวจสอบการเติมสาร Maker ในน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือใช้เติมในเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุม กำกับดูแล และการตรวจสอบการเติมสาร Maker ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือใช้เติมในเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ ซึ่งพนักงานกรมศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว หรือเพื่อนำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร

ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการฝึกอบรม

3.JPG

โครงการอภิปราย เรื่อง “การพิจารณารถยนต์ดัดแปลงที่เข้าข่ายการผลิตตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการอภิปราย เรื่อง “การพิจารณารถยนต์ดัดแปลงที่เข้าข่ายการผลิตตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563