น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารละลายไฮโดรคาร์บอน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สนามกอลฟ์ แบตเตอรี่ เครื่องไฟฟ้า สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
  
ประชุม 1.jpg
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ฯ
สมฐ.2.. : ผู้บันทึกข้อมูล 

S__12435494.jpg
พิธีเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า PHEV
ส่วนฯ 3 สมฐ.2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Isuzu 5962_๑๙๐๙๐๕_0009.jpg
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีรถยนต์กระบะ ฯ รายบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
ส่วนฯ 3 สมฐ.2 .. 05 ก.ย. 62 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1.jpg
การประชุมมอบนโยบายฯ ครั้งที่ 6/2562
สมฐ.2 .. ข่าว 08 สิงหาคม 2562  : ผู้บันทึกข้อมูล