สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เนื่องในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

23102020_๒๐๑๐๒๗.jpg

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

นางสาวชลธาร  วิศรุตวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เข้าร่วมในพิธี วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ กรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563

 

2020_5.8.25_๒๐๐๘๓๑ (1).jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุม กำกับดูแล และการตรวจสอบการเติมสาร Maker ในน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือใช้เติมในเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุม กำกับดูแล และการตรวจสอบการเติมสาร Maker ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือใช้เติมในเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกรอสส์ ซึ่งพนักงานกรมศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว หรือเพื่อนำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร

ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการฝึกอบรม

3.JPG

โครงการอภิปราย เรื่อง “การพิจารณารถยนต์ดัดแปลงที่เข้าข่ายการผลิตตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการอภิปราย เรื่อง “การพิจารณารถยนต์ดัดแปลงที่เข้าข่ายการผลิตตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

35662.jpg

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์

การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์ และแถลงข่าว เรื่อง ภาษีสรรพสามิตรถยนต์

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์เรื่อง ภาษีสรรพสามิตรถยนต์
โดยมีนางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 และ นายวัฒนากิจงาม ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) พร้อมคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ผู้ประกอบการรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวดังกล่าว
ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 

Slide1.JPG

9th EXCISE INNOVATION AWARDS 2019

บุคลากรในสังกัดสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 (ส่วนรถยนต์และรถจักรยานยน์) ได้เสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม..โดยได้รับรางวัลชมเชย การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 ประเภทคณะบุคคล ชื่อผลงาน ระบบการขอรับเงินคืนสำหรับผู้เสียภาษีโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสวิศโซเทลบางกอก รัชดา กรุงเทพมหานคร 

1.jpg

9th EXCISE INNOVATION AWARDS 2019

สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 ประเภทรางวลัลนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระดับ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน/กอง/สำนักงานเลขานุการกรม/สำนักงานสรรพสามิตภาค ชื่อผลงาน Solvent Online (ระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน) ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสวิศโซเทลบางกอก รัชดา กรุงเทพมหานคร 

1.jpg

พิธีบำเพ็ญกุศล

      ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสรรคต 3 ปี ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 ณ บริเวณอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิ

ประชุม 1.jpg

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ฯ

  ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรและการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า โดยมีผู้ประกอบการแบตเตอรี่ และเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562

S__12435494.jpg

พิธีเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า PHEV

  ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า PHEV  ด้วยบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลไทยได้มีมาตรการส่งเสริมให้เกิดการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงได้ดำเนินโครงการลงทุนในโครงการยานยนต์ไฮบริดปลั๊กอิน (Plug-in hybrid electric vehicle หรือ PHEV) ซึ่งโรงงานแบตเตอรี่พร้อมดำเนินการผลิตเพื่อส่งมอบแบตเตอรี่สำหรับในในรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ณ DTS Draexlmaier Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd (บริษัท ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์ ออโทโททีฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562