สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1111.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายเกรียงไกร   พัฒนาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เนื่องในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565

 

1.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม” สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ได้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม" ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565 ณ โรงแรม จี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ มอลล์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งทำกิจกรรม CSR ในโครงการศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พืชพันธ์ธรรมชาติและทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อสังคม ณ วนอุทยานปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

2.jpg

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เนื่องในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

23102020_๒๐๑๐๒๗.jpg

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

นางสาวชลธาร  วิศรุตวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เข้าร่วมในพิธี วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ กรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563

8.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างองค์กรกับชุมชน”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างองค์กรกับชุมชน”

สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ได้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

"การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างองค์กรกับชุมชน" ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2563

ณ เดอะรีสอร์ท วอเทอร์ พาร์ค จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งทำกิจกรรม CSR ในโครงการ “ปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูผืนป่า”

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดงานกีฬาสี "Excise Games 2020 รวมพลคนสรรพสามิต"

นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เข้าร่วมงานกีฬาสี "Excise Games 2020 รวมพลคนสรรพสามิต" ณ สนามโรงกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563