สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

2.jpg

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เนื่องในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

23102020_๒๐๑๐๒๗.jpg

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

นางสาวชลธาร  วิศรุตวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เข้าร่วมในพิธี วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ กรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563

8.jpg

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างองค์กรกับชุมชน”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างองค์กรกับชุมชน”

สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ได้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

"การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างองค์กรกับชุมชน" ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2563

ณ เดอะรีสอร์ท วอเทอร์ พาร์ค จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งทำกิจกรรม CSR ในโครงการ “ปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูผืนป่า”

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี

1.jpg

กรมสรรพสามิตจัดงานกีฬาสี "Excise Games 2020 รวมพลคนสรรพสามิต"

นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เข้าร่วมงานกีฬาสี "Excise Games 2020 รวมพลคนสรรพสามิต" ณ สนามโรงกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

หัวเรื่อง.JPG

กรมสรรพสามิตจัดงานกีฬาสี "Excise Games 2019 รวมพลคนสรรพสามิต"

นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมงานกีฬาสี "Excise Games 2019 รวมพลคนสรรพสามิต" ณ สนามโรงกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 

 

ประชุม 1.jpg

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ฯ

  ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรและการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า โดยมีผู้ประกอบการแบตเตอรี่ และเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562