สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ช่องทางการรับฟังความเห็น

ช่องทางการติดต่อสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

fb-round-flat-512.png