สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน

megaphone.pngแผนการขับเคลื่อนหน่วยงานกรมสรรพสามิต  

        bullet1.jpg ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (2564 - 2568)                  

        bullet1.jpg ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2567


megaphone.pngแผนการขับเคลื่อนหน่วยงานสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

      bullet1.jpg  แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

megaphone.pngแผนดำเนินงานประจำปี/แผนปฏิบัติการ

        bullet1.jpg แผนดำเนินงานประจำปี 

        bullet1.jpg แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567