สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Tax Collection Standards and Development 2 Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เกี่ยวกับสำนักงาน

bar_vision640.gif
arow003.gif เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อความเป็นธรรม ด้วยระบบงานที่มีมาตรฐาน

bar_mission640.gif
arow003.gif 1. ส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
arow003.gif 2. สร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี
arow003.gif 3. บริหารงานแบบองค์กรพลวัต

bar_strategies640.gif
arow003.gif 1. การกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
arow003.gif 2. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
arow003.gif 3. บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

bar_business640.gif
arow003.gif 1. บริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก
arow003.gif 2. พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก
arow003.gif 3. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการบริหารจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับสินค้าและบริการสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก
arow003.gif 4. ดำเนินการกำหนดมูลค่าของสินค้าและบริการสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี
arow003.gif 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย