ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
km ปี 67.jpg
กิจกรรมการจัดการความรู้ KM สำนักมาตรฐานและพัฒนการจัดเก็บภาษี 1 ครั้งที่ 1
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

เกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม.jpg
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตร ให้สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
 : ผู้บันทึกข้อมูล