ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
กระบี่3.jpg
โครงการการจัดการความรู้ (Km) สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดการภาษี 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง การศึกษาดูงานตามหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

หนี่ไฟ(หน้าเว็ป).jpg
โครงการแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 : ผู้บันทึกข้อมูล