ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
ภาพนิ่ง1.JPG
การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
เรื่อง แนะนำการใช้งานระบงาน Data Analytics 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

บรรยายสินค้าเครื่องดื่ม พ.ศ. 2565 (ทศพร) - ภาคที่ 10 (กค65) หน้าเว็ป่jpg.jpg
ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตประเภทเครื่องดื่มและการใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่ากรณีต่างๆ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
 : ผู้บันทึกข้อมูล