ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
ภาษาอังกฤษ 11 กย.63 (1).jpg
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ "เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ"
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

csr กาญจนบุรี 1.jpg
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้จัดทำกิจกรรม CSR "ปลูกป่าในใจคุณ"
 : ผู้บันทึกข้อมูล