โครงการแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

               กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการจัดโครงการแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นและการฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้มีความพร้อม  ในการรับสถานการณ์กรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต 
 

 


  • หนีไฟ3.jpg
  • หนีไฟ6.jpg
  • หนีไฟ1.jpg
  • หนีไฟ4 - Copy.jpg
  • หนีไฟ8.jpg
  • หนีไฟ13.jpg
  • หนีไฟ15.jpg
  • หนีไฟ16.jpg
  • หนีไฟ11.jpg