สำหรับบุคลากร
  
ตัวอย่างแจ้งข่าวสารบุคลากร 1
ตัวอย่างแจ้งข่าวสารบุคคลากร 2